Bürokratik örgüt kuramı nedir ?

Hypophrenia

Global Mod
Global Mod
BA14rokratik ArgA14t KuramA Nedir?

BA14rokratik ArgA14t kuramA, AalAAanlarAn dA14zenli ve kurumsal olarak AalAAmalarAnA destekleyen bir ArgA14tlenme yapAsAdAr. Bu kuram, Max Weber tarafAndan geliAtirildi ve ArgA14tsel yAnetimin temelini oluAturmaktadAr. BA14rokratik ArgA14t kuramA, ArgA14tA14n amacAna ulaAmak iAin gerekli olan ArgA14tsel gA14Aleri ve hareketleri kurallara baAlamak iAin gArevleri ve sorumluluklarA dA14zenlemekle ilgilidir.

Temel Kavramlar

BA14rokratik ArgA14t kuramAnAn temel kavramlarA arasAnda; ayrAcalAklA AalAAanlar, sert kurallar, dA14zenli iAlemler, katmanlA yapA, dA14zenli iAlemler ve kurumsal kA14ltA14r bulunur. AyrAcalAklA AalAAanlar, ArgA14tA14n baAAndaki kiAilerdir ve ArgA14tA14n amacAnAn gerAekleAmesi iAin gerekli olan kararlarA alArlar. Sert kurallar, AalAAanlarAn ArgA14tA14n amacAna ulaAmasAna yardAmcA olmasAnA saAlayan kurallardAr. DA14zenli iAlemler, ArgA14tA14n gArevlerini yerine getirmek iAin gerekli olan iAlemlerin kurallara gAre yA14rA14tA14lmesidir. KatmanlA yapA, ArgA14tA14n farklA seviyelerinin oluAturduAu yapAdAr. DA14zenli iAlemler, AalAAanlarAn ArgA14tA14n amacAnA gerAekleAtirmesine yardAmcA olan iAlemlerdir. Kurumsal kA14ltA14r, ArgA14tA14n ortak deAerlerinin, ilkelerinin ve kurallarAnAn oluAturduAu kA14ltA14rdA14r.

BA14rokratik ArgA14t KuramAnAn AvantajlarA

BA14rokratik ArgA14t kuramAnAn Ane AAkan avantajlarA arasAnda; etkinlik, gA14venirlik, kontrol, dA14zen, verimlilik ve kalite bulunur. Etkinlik, AalAAanlarAn ArgA14tA14n amacAnA gerAekleAtirmesine yardAmcA olan iAlemlerin kurallara gAre yA14rA14tA14lmesini saAlar. GA14venirlik, ArgA14tA14n amacAnA gerAekleAtirmesini destekleyen kurallarAn korunmasAnA saAlar. Kontrol, AalAAanlarAn ArgA14tA14n amacAnA gerAekleAtirmesine yardAmcA olan iAlemlerin denetlenmesini saAlar. DA14zen, ArgA14tA14n AalAAanlarAnAn dA14zenli ve kurumsal olarak AalAAmalarAnA destekler.