Kolon Kanseri

Firtina

New member
Kolon, sindirim sisteminin ince bağırsağın devamında başlayan ve rektum denilen son 12 cm kısma kadar olan kalın bağırsak kısmının ismidir. Genel olarak kolon olarak anılsa da kendi ortasında 7 kısma ayrılmaktadır. Bunlar sağdan itibaren sırasıyla çekum, çıkan kolon, hepatik fleksura, transvers kolon, splenik fleksura, inen kolon ve sigmoid kolondur. Rektosigmoid bileşke kolonun bir modülü olmak yerine sigmoid kolonun rektuma bağlandığı bölgenin ismidir.

Burada gelişen kanserler kolon kanseri olarak isimlendirilir. Tümörün yerleşim yerine göre hastaların birinci belirtileri değişiklik gösterebilir. Sağ tarafta yerleşen tümörler kansızlık, halsizlik üzere şikayetlerle sol tarafta yerleşen tümörler kabızlık-ishal biçiminde bağırsak hareketlerinde değişiklik olması, rektal kanama, karın ağrısı ve şişkinlik üzere şikayetlerle kendini gösterebilir. Bunun haricinde, tarama hedefli yapılmış kolonoskopide ya da öteki bir emelle çekilmiş tomografi, MR ya da PET-CT üzere tetkiklerde de saptanabilir.

Kolon kanseri asıl teşhis formülü kolonoskopik incelemedir. Kolonoskopide tümör dokusundan biyopsi yapılarak (parça alınması) patolojik inceleme için doku örneği sağlanır. Ayrıyeten, tümörün fazlaca erken evrede olup olmadığı anlaşılabildiği üzere kalın bağırsağın öbür kısımlarında eşlik eden lezyon varlığı ya da ailesel polipozis sendromu olup olmadığı görülebilir.

Kolon kanseri tedavisini planlamadan evvel evrelendirme yapılmalıdır. Evrelemede:


  • Üst abdomen (karın) tomografisi


  • Alt abdomen (karın) tomografisi


  • Toraks (akciğer) tomografisi çekilmelidir.


  • Üst abdomen MR (Karaciğer metastazı kuşkusu olanlarda çekilmelidir)
PET-CT kolon kanseri evrelendirmesinde rutin olarak önerilmemekte, yalnızca metastaz (yayılım, sıçrama) kuşkusu olan hastaların kıymetlendirilmesi için önerilmektedir.

CEA ve Ca 19-9 olarak kodlanan kan bedellerinin de evrelendirmede kullanılmasa da hastalığın seyrini kestirim etmede ve tedavi daha sonrası yenidenlama durumunu takip etmek açısından birinci teşhis anında çalışılması önerilmektedir.

Kolon kanseri tedavisi tümör evresine bakılırsa planlanmaktadır. Aşağıda evrelere bakılırsa en önemli tedavi seçeneklerini gorebilirsiniz:

Evre1:

-Kolonoskopik müdahale (endoskopik submukozal diseksiyon – ESD)

-Kolorektal cerrahi (açık, laparoskopik, robotik)

Evre 2 / Evre 3

-Kolorektal cerrahi (açık, laparoskopik, robotik)

Evre 4: (Uzak organ metastazı)

– Kemoterapi

Metastazın geliştiği bölgeye nazaran ek tedaviler düşünülebilir. Yalnızca akciğer ya da yalnızca karaciğer metastazı olan hastalarda tamamı çıkarılabiliyorsa eş vakitli ya da farklı vakit içinderda rektum cerrahisi ve metastazların çıkarılması planlanabilir. Periton (karın zarı) metastazı olan hastalarda kemoterapi daha sonrası ya da teşhis daha sonrası çabucak sitoredüktif cerrahi ile birlikte HİPEK (sıcak kemoterapi) uygulanabilir. Biroldukca bölgede eş vakitli metastaz olması halinde dahi cerrahi teşebbüsler planlanabilir.

Tüm evrelerde tedavi planlaması kolorektal cerrah, tıbbi onkoloji, patolog, radyolog ve ilgili öbür branşların katıldığı multidisipliner onkoloji kurulunda hastanın ve tümörün özellikleri göz önünde bulundurularak ve şimdiki bilimsel bilgiler ışığında kararlaştırılmalıdır.

Kolon kanseri cerrahisinde temel kural tümörün en az 10cm uzağından bağırsağın kesilmesi, bununla birlikte tümörü besleyen ana damar(lar)ın kökünden bağlanmasıdır. Bağlanan damarların kan taşıdığı alanlar baz alınarak kimi durumlarda tümörün 20-30cm uzağına kadar gitmek gerekebilir.

Son senelerda kalın bağırsağı çevreleyen, ötürüsıyla tümörü ve etrafındaki lenf bezlerini de bir kılıf üzere hapseden embriyolojik yapı ortaya konmuştur. Bu doğrultuda komplet mezokolik eksizyon olarak isimlendirilen kalın bağırsak kılıfıyla bir arada, tümör saçılımına müsaade vermeden bir ameliyatın gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Kolon kanseri cerrahisi sırasında tümörün parçalanmadan çıkarılması yanı sıra etraf doku ve organların ziyan görmemesi kıymetlidir. Tümörün yerleşimine göre on iki parmak bağırsağı, mide, pankreas, dalak, böbrekler, üst idrar yolları, bağırsakları besleyen damarlar ve hudutlar, safra kesesi ve karaciğer tümör ilerlemediği sürece korunması gereken organlardır Tümör bu yapılardan birine gerçek uzanırsa, tutulmuş olan organın da asıl kitleyle bir bütün olarak çıkarılması gerekmektedir.

Bu cerrahi kuralların tümüne uyulmak koşuluyla kolon kanseri ameliyatı klâsik (açık) yolla, laparoskopik ya da robotik yolla gerçekleştirilebilir.

 
Üst